2005-2006 (Taleem Bachao Year)

2008-009 (Aman W Yakjehti Year)

2009-10 (Qoumi Yakjehti Year)

2010-11 (Fikar E ouliya year)

2011-12  (Tehfuz E Nazria Pakistan Year)

2012-13

2013-14 (Shuda E Ishq E Mustafa Year)

2014-15 (Fikr E Quaid W Iqbal Year)

2015-16 (Taleem Biraye Aman Compaighn Year)

2016-17 (Ishq E Pakistan Year)

2017-18 (Haqooq E Talaba Year)

2018-19 (Shudan e  Wafa Year)

2019-20 (Ishq E Kashmir Year)